Αρχική Περιεχόμενο Σπουδών

Το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο­χεύει στην κατάρτιση επιστημόνων - ερευνητών στο χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών - στην ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της γλώσσας καθώς και στο πεδίο του πολιτισμού και παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε δύο κατευθύνσεις:

  • Γλώσσες, Φιλολογία και Πολιτισμός της Ν.Α. Ευ­ρώπης.
  • Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στην Ν.Α. Ευρώπη.

Σκοπός του προτεινόμενου Μεταπτυ­χιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να «καλλιεργεί και να προάγει την επιστημο­νική έρευνα και γνώση που αφορούν την ιστορία, το θρήσκευμα, τη γλώσσα και λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την παιδεία, την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτι­κές δομές και τον πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών, να προάγει τις διαθρησκειακές και διαπολιτισμικές σχέσεις της Ελλάδας και του Ελληνισμού γενικότερα με τους λαούς της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου κατά τρόπο που να ευνοούν την καλή γειτονία και την επικοινωνία, καθώς επίσης να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφο­ρίες και επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα καθιστούν αποτελεσματικότερη τη συνεργασία της με τις όμορες βαλκανικές χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου».

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της γλώσσας καθώς και στο πεδίο του πολιτισμού, ενώ σκοπός του είναι:

α) Η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού με ειδίκευση στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές.

β) Η επιμόρφωση πτυχιούχων ΑΕΙ στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές ανάλυσης και διδασκαλίας των βαλκανικών γλωσσών και της ρωσικής, της λογοτεχνίας μιας εκάστης εξ αυτών και του πολιτισμού.

γ) Η κατάρτιση επιστημόνων στις κοινωνικές και στις πολιτικές δομές και συνθήκες των χωρών της χερσο­νήσου του Αίμου.

δ) Η διερεύνηση των πολιτισμικών σχέσεων ανάμεσα στον Βαλκανικό, τον Ελληνικό και τον ευρύτερο Νοτιο­ανατολικό Ευρωπαϊκό χώρο.

Η ύπαρξη των δύο κατευθύνσεων του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα διεξοδικής ανάλυσης των προσφε­ρόμενων ερευνητικών πεδίων και παρέχει, στον εκάστο­τε μεταπτυχιακό φοιτητή, ανάλογα με τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα και τον επαγγελματικό προσανατολι­σμό του, τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστα­σης σε τομείς όπως της Μετάφρασης και Διερμηνείας, της Διδασκαλίας των Γλωσσών, σε εξειδικευμένους το­μείς της Δημόσιας Διοίκησης, αντικείμενο των οποίων αποτελούν οι σχέσεις με τις χώρες της περιοχής και σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στις χώ­ρες αυτές. Επιπλέον θα παρέχει τα απαραίτητα εφόδια και στον τομέα της Επιστημονικής Έρευνας καθώς οι απόφοιτοι του θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να κατανοούν την πορεία και τον ιδιόμορφο χαρακτήρα των χωρών αυτών και να ερμηνεύουν τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και επηρεάζουν τόσο τις μεταξύ τους σχέσεις όσο και την αλληλεπίδραση τους με την Ελλάδα.

 
Συνδεση/Αποσυνδεση