Αρχική Πρόγραμμα Μαθημάτων Κοινωνικές-Πολιτικές Δομές

Κατεύθυνση - Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στην Ν.Α. Ευρώπη

Α΄ Εξάμηνο

ΔΜ

ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα

 

 

1. Θέματα βαλκανικής ιστορίας

3

10

2. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας

3

10

3.Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές του βαλκανικού χώρου

3

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Β΄ Εξάμηνο

ΔΜ

ECTS

5. Εθνογραφία της ΝΑ Ευρώπης: Ζητήματα θεωρίας και πρακτικής

3

10

6. Ανθρωπογενές περιβάλλον στα Βαλκάνια

3

10

7. Κοινωνικές δομές στα Βαλκάνια

3

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: (επιλέγονται τρία από τα παρακάτω έξι μαθήματα)

Γ΄ Εξάμηνο

ΔΜ

ECTS

Σύγχρονα πολιτικά ζητήματα στα Βαλκάνια

3

10

Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια: “Συγγενείς Τόποι” Μνημειακής Ταυτότητας

3

10

Ταυτότητες και ετερότητες στα Βαλκάνια

3

10

Μορφές Βαλκανικού πολιτισμού

3

10

Ιστορία των πολέμων στα Βαλκάνια (1912-1945)

3

10

Οικονομική πολιτική και ανάπτυξη στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης – επιχειρηματικότητα

3

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων των τριών μαθημάτων επιλογής (ECTS)

 

30

Δ΄ Εξάμηνο

 

ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας

 

30

Σύνολο

120

 
Συνδεση/Αποσυνδεση