Αρχική Πρόγραμμα Μαθημάτων Κοινωνικές-Πολιτικές Δομές
Κατεύθυνση - Κοινωνικές, Πολιτισμικές και Πολιτικές Δομές στην Ν.Α. Ευρώπη Α' Εξάμηνο
Α' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

ECTS

1. Βαλκανική Ιστορία

7,5

2. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας

7,5

3. Γενική Γλωσσολογία

7,5

4. Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές του Βαλκανικού χώρου

7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Β' Εξάμηνο ECST

5. «Εθνογραφία της ΝΑ Ευρώπης: Ζητή­ματα θεωρίας και πρακτικής»

10

6. Ανθρωπογενές περιβάλλον στα Βαλ­κάνια

10

7. Κοινωνικές δομές στα Βαλκάνια

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Γ' Εξάμηνο

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: (επιλέγονται τρία από τα παρακάτω έξι μαθήματα)

ECTS

Σύγχρονα πολιτικά ζητήματα στα Βαλ­κάνια

10

Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια: "Συγγενείς Τόποι" Μνημειακής Ταυτότη­τας

10

Ταυτότητες και ετερότητες στα Βαλκά­νια

10

Μορφές Βαλκανικού πολιτισμού

10

Ιστορία των πολέμων στα Βαλκάνια (1912-1945).

10

Οικονομική πολιτική και ανάπτυξη στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης - επιχειρημα­τικότητα.

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων των τριών μαθημάτων επιλογής (ECTS)

30

 

Δ' Εξάμηνο

ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας

30

 
Συνδεση/Αποσυνδεση